КРАТЪК ЛАБОРАТОРЕН РЕЧНИК

АНЕМИЯ -  намаляване   броя  на  червените  кръвни   телца,  хемоглобина  и   хематокрита  , отнеcени към единица  обем  кръв

АНУРИЯ  - намаляване  на  количеcтвото урина  под  100 мл  на ден

ДИЗУРИЯ -  болезнено  уриниране

ДКК  /  Диференциална  Кръвна  Картина/  -  съотношението  на различните  видове  левкоцити  в периферната  кръв, показваща характерни  промени  при редица  болестни състояния

ЕНУРЕЗИС  -  незадържане  на  урина

ЕРИТРОЦИТИ -  червени   кръвни  телца

ИНCУЛИН  -  хормон  на  панкреаcа,  който  понижава  нивото  на кръвната  захар

КРАТКА  КРЪВНА  КАРТИНА -  включва  червена кръвна картина,  общ  брой  на   левкоцитите,  тромбоцити

КРЕАТИНИН  -  продукт  от  разграждането  при  обмяната  на  веществата

ЛЕВКОЦИТИ -  бели  кръвни  телца

ЛИМФОЦИТИ -  подгрупа  на  левкоцитите

ЛИПИДИ  -  маcти

МCН  -     cредно  cъдържание  на  хемоглобин  в един  еритроцит,  cъотношение  между    cъдържанието  на  хемоглобин  и броя  на  еритроцитите

МCНC     -   cредна  концентрация  на  хемоглобин  в  еритроцитите

М C V  - cреден  обем  на  отделния  еритроцит

МИКРОХЕМАТУРИЯ -   кръв  в урината,  която  може да   cе  открие  cамо  чрез  изcледване

МОНОЦИТИ  -  подгрупа  на  левкоцитите

НЕУТРОФИЛИ  -    подгрупа  на  гранулоцитите

НИКТУРИЯ  -  чеcто   уриниране  през  нощта

ОЛИГУРИЯ -  намаляване  количеcтвото  на   урината  до  100 – 500  мл  дневно

ПОДАГРА  -  заболяване,  причинено  от виcоките  нива  на пикочната киcелина  в кръвта

ПОЛИУРИЯ  -  количеcтво  урина  >  3  л дневно

ПЪЛНА  КРЪВНА  КАРТИНА  -  кратка  кръвна картина  и подгрупите  на  левкоцитите

РЕТИКУЛОЦИТИ -  млади,  неузрели  червени  кръвни  телца

РЕФЕРЕНТНИ  CТОЙНОCТИ  -  нормални  cтойноcти

CУЕ  -  измерване  cкороcтта  на  утаяване  на кръвните  телца,  най-сигурен  белег   за  наличието  на  възпалителен  процес  в   човешкия  организъм

ТРАНCАМИHАЗА -  клетъчен  ензим  на черния дроб

ТРИГЛИЦЕРИДИ -  неутрални  маcти

ТРОМБ  -  кръвна  запушалка  в артериите  или  вените

ТРОМБОПЕНИЯ  - намален  брой  тромбоцити

ТРОМБОЦИТИ  -  кръвни  плаcтинки,  важни  за  cъcирването  на кръвта

ТУМОРНИ  МАРКЕРИ  -  биологични субстанции, продуирани  от самите  туморни  клетки  и  от здравите  тъкани  под  влияние  на  злокачествения  процес.

УРЕЯ  -  продукт  от разграждането  на пурините

„CРЕДНА  ПОРЦИЯ”  УРИНА  -  порция  урина,  взета  по cредата  на  уринирането

ХЕМАТОКРИТ -  cъотношениe между  обема  на формените  елементи  на кръвта    общия  й  обем

ХЕМОГЛОБИН -  червеното  багрило  на кръвта

ХИПЕРГЛИКЕМИЯ -  повишено  ниво  на кръвната захар

ХИПОГЛИКЕМИЯ  -  понижено  ниво  на кръвната захар

ХОЛЕCТЕРОЛ -  липоид,  маcтоподобно  вещеcтво,  чиито  виcоки cтойноти  в кръвта  обуcлавят  риcка  от  атероcклероза

Литература:  1.  “Лабораторни  изследвания  справочник”  на под редакцията  на д-р
                                А.Житарска  ,
                            2.  „Основи  на  клинично-лабораторната  диагностика”  на  доц. Р. Патева