Паразитологична диагностика

Паразитологията е наука, която изучава: произхода и еволюцията на паразитите, тяхното устройство, функция, жизнен цикъл, разпространение, взаимодействието им с гостоприемника, заболяванията, които предизвикват и начините на борба с тях.

Според  стандарта  „Медицинска  паразитология „ Паразитологичните изследвания са обективни по своя характер, което е една от причините за непрекъснатото увеличаване на спектъра на извършваните изследвания. Бързото развитие на медицинската паразитология като наука и практика и на лабораторната технология, водят до непрекъснато въвеждане на нови показатели, както и на методи и апаратура за тяхното изследване, а също и на нови терапевтични подходи и съвременни научно-обосновани мерки  за  борба  с  паразитозите.
 
Най-срещаните паразити принадлежат към следните типове:
1. Тип първаци (лайшмания, трипанозома, трихомонас, амеби, малариен плазмодий и др.)
2. Тип плоски червеи
3. Тип кръгли червеи (клас нематода)
4. Тип прешленести червеи (пиявици)
5. Тип членестоноги (някои представители на ракообразни, паякообразни, многоножки, насекоми и др.
В  лаборатория „НАДЕЖДА”  се  извършват всички  необходими  паразитологични  изследвания    за  постъпване  в   детско  заведение  или  при   назначение  от  лекар  във   връзка  с  конкретни  оплаквания.