Medical specialists

NAMEPOSITION
Dr. Nadya DyulgerovaGeneral Manager
Dr. Eugeny GiyrdjevDeputy Manager
Valentina AngelovaSenior Administrative Assistant
Galina IlievaAdministrative Assistant
Sevda FavziAdministrative Assistant
Bisserka MarinovaAdministrative Assistant
Dr. Rozalia TodorovaHead of Clinical Laboratory
Marya Ivanova- AndonovaHead accountant
Natalia AngelovaOperative accountant
NAMEPOSITION
Dr. Eleonora BojkovaDoctor
Dr. Yanko PandelievDoctor
Nikolina GurbachevaReceptionist
Galina IlyevaReceptionist
Katia PetrovaReceptionist
Todorka KaradjovaReceptionist
Lyudmila IvanovaReceptionist
Dorina VutovaReceptionist
Siana JivkovaReceptionist
Migleva IvanovaTechnical assistant
Yanitsa IvanovaTechnical Executer
Cveti InjovaMedical Laborant
Violeta DyulgerovaLaboratory Receptionist
Rositsa KirilovaHygienist
Liliyana PetkovaHygienist
General medicine and internal diseases

Dr. Evgeni Gyurdzhev

Dr. Yanko Pendeliev

Dr. Eleonora Bozhkova

Monday, Tuesday, Thursday, Saturday 8.30 am – 12.00 pm

Friday 8:00 - 12:00 pm

Wednesday 8:00-12:00 pm

Paid visitation HIF NHIF
Cardiology, echocardiographyDr. Veselka Nikolova
Dr. Ina Parashkevova
D. Marya Papazova
Every day, after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
EndocrinologyD-r Milena TomovaAfter preliminary registration

Paid vistation HIF NHIF

Pneumology and phthisiatricsDr. Stanka Lefterova, M. D.Saturday 13:00 - 14:00 pmPaid visitation HIF NHIF
GastroenterologyDoc. Dr. Antoniya Atanasova, Chief SpecialistM. D.
Doc. Dr. Diana GanchevaM. D.
Doc. Lily Grudeva
Prof. Ivaylo Vuzharov
Dr. Ivan Nikolov
Dr. Petar Nikolov
Prof. Iskren Kocev

Wednesday 16.30 - 18.00
Tuesday and Thursday 16.00 - 18.00
Thursday 16.30 - 18.00
Monday 14.00 - 16.00
Every day, after preliminary registration
Every day, after preliminary registration
Thursday 11:00-14:00

Paid visitation HIF NHIF
Oto-rhino-laryngologyDr. KanhushEvery day, after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Orthopaedics and traumatology

Dr. Yuliyan Krumov

Prof. Boshnakov

Dr. Krasimir Dinkov

Every day, after preliminary registration

Wednesday and Thursday, from 10.00 am - 12.00 pm

After preliminary registration

Paid visitation HIF NHIF
OphthalmologyDr. Mariya AngelovaEvery day, after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Urology

Dr. Rostislav Kolev

Tuesday 14:00-16:00Paid visitation HIF NHIF
NephrologyDr. Bisserka PetkovaMonday-Friday after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Neural diseases

Dr. Veselka Boneva

Monday-Friday after preliminary registration

Paid visitation HIF NHIF
Obstetrics and gynaecology

Dr. Nadya Dyulgerova

40 Slivnitsa Blvd.
Monday  14.00 - 16.00
Friday 14.00 -16.00
5 Doyran Str.
Wednesday and Sunday 9.00 - 12.00

Paid visitation HIF NHIF
Haematology

Dr. Rosen Rachev

Monday 16:00 - 18:00 pm

Paid visitation HIF NHIF
NeurosurgeryDoc. Dr. Toni Avramov, M. D.Every day, after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Psychiatry

Dr. Tatyana Ilivanova

Dr. Daniela Ovcharova

Monday and Wednesday 16.00 pm – 18.00 pm

Tuesday and Thursday 10.00 pm – 12.00 pm

Paid visitation HIF NHIF
Dermatology

Dr. Maya Slavova

Dr. Penka Drumeva

Monday-Friday after preliminary registration

Wednesday 13.30-16.30

Paid visitation HIF NHIF
Thoracic surgery Monday-Friday after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Vascular surgeryDr. Kr. TyutyundzhievMonday-Friday after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Children's diseases and children's cardiology

Dr. Petur Shivachev M. D.

Tuesday and Friday 14.00 pm – 16.00 pm

Paid visitation HIF NHIF
Children's GastroenterologyDr. Nya Rasheva

Wednesday 15.00 - 16.00

Paid visitation HIF NHIF
CytopathologyDoc. Dr. Ekaterina SoftovaEvery dayPaid visitation HIF NHIF
Surgery

Dr. Nikolay Zhelezov

Dr. Boris Andonov

Monday-Friday after preliminary registration

After preliminary registration

Paid visitation HIF NHIF
AnesthesiologyDr. Zdravko DimitrovMonday-Friday after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
AllergologyDr. Mariana BochevaMonday-Friday after preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Nutrition and dieteticsDoc. Lily GrudevaAfter preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
Infectious diseasesDr. Ilian Todorov M.D.After preliminary registrationPaid visitation HIF NHIF
PediatricsDr. Vania YolovaMonday and Thursday 14:00 - 16:00 pmPaid visitation HIF NHIF

* HIF (Health Insurance Fund)
** NHIF (National Health Insurance Fund)